Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató2021-02-03T10:25:37+00:00

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETÉS

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) www.bonitasktk.hu honlapjának üzemeltetése során felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az Adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, illetve a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Név: Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt.
Levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. B. ép.
Elektronikus levelezési cím: info@bonitasktk.hu
Honlap: www.bonitasktk.hu
Telefonszám: +36-1-801 9069

Az Adatkezelő képviselőjének elérhetőségei:

Név: Kvancz Gábor
Elektronikus levelezési cím: info@bonitasktk.hu

Jelen Tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.);
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a (továbbiakban: Ektv.);
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.);
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban: Rendelet).

Jelen Tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: www.bonitasktk.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót megváltoztassa, ez esetben jelen Tájékoztató módosításai az alábbi oldalon történő közzététellel lépnek hatályba: www.bonitasktk.hu/adatkezelesi-tajekoztato

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (Infotv. 3. § 1. pont); azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító személyes adat azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (Rendelet 4. cikk 1. pont);

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ (Infotv. 3. § 2. pont), – különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, az érintett által használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosító (pl. IP-cím, cookie), valamint egyéb azonosító (pl. rádiófrekvenciás azonosító – RFID -) (Rendelet (30) preambulumbekezdése), vagy a természetes személy egy vagy több fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (Rendelet 4. cikk 1. pont);

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintés továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése (Rendelet 4. cikk 2. pont; Infotv. 3. § 10. pont);

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (Rendelet 4. cikk 7. pont; Infotv. 3. § 9. pont);

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik (Infotv. 3. § 17. pont);

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi; az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (Rendelet 4. cikk 8. pont; Infotv. 3. § 18. pont);

adatkezelőt / adatfeldolgozót képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban (kijelölt) megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra a Rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában (Rendelet 4. cikk 17. pont);

harmadik személy/harmadik fél: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval (), vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek, vagy erre felhatalmazást kaptak (Rendelet 4. cikk 10. pont; Infotv. 3. § 22. pont);

címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, valamint aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak (Rendelet 4. cikk. 9. pont; Infotv. 3. § 28. pont);

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (Infotv. 3. § 11. pont);

adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából (Rendelet 4. cikk 3. pont);

profilalkotás: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul (Rendelet 4. cikk 4. pont);

álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely – a személyes adattól elkülönítve tárolt – további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni (Rendelet 4. cikk 5. pont);

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez (Rendelet 4. cikk 11. pont);

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (Rendelet 4. cikk 12. pont).

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

3.1. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a www.bonitasktk.hu honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (a továbbiakban: sütik) használ. A sütik betűből és számokból álló információcsomag, amit az Adatkezelő honlapja, a felhasználók böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse az Adatkezelő honlapjának használatát és közreműködjön abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön az Adatkezelő a felhasználókról. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására.

A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a böngésző specifikációjának megismerése és a szolgáltatás hatékonyságának növelése.

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti azon látogatói adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a látogató személyének azonosítására nem törekszik.

A sütik gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a felhasználó eszköze tárol. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a felhasználó számítógépén.

A. A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik (technikai okokból szükséges sütik)

A süti(k) neve, A használat célja, tartalom, A süti élettartama

 • PHPSESSID
 • (a bejelentkezési munkamenet azonosító süti)
 • Amennyiben a látogató felkeresi honlapunkat, akkor a PHPSESSID süti felhasználásával lesz a munkafolyamat életben tartva meghatározott ideig, amíg a látogató ki nem jelentkezik.
 • Amikor a böngészési folyamat véget ér.
 • fusionredux_current_tab
 • (képkezelési süti)
 • Ez a cookie kezeli a váltakozó képgaléria aktuális állapotát.
 • Amikor a böngészési folyamat véget ér.

B. A felhasználó hozzájárulását igénylő sütik (opcionális sütik)

A süti(k) neve A használat célja, tartalom A süti élettartama A hozzájárulás formája

 • 1P_JAR
 • (hirdetési süti)
 • www.google.com; www.google.hu által használt hirdetési süti, melynek célja a releváns hirdetések megjelenítése, azonosító létrehozása és tárolása.
 • Max. 18 hónap.
 • CONSENT
 • (hirdetési süti)
 • A www.google.com; www.google.hu által használt hirdetési süti, melynek célja a releváns hirdetések megjelenítése, azonosító létrehozása és tárolása.
 • Max. 18 hónap.
 • NID
 • (hirdetési süti)
 • A www.google.com; www.google.hu; www.gstatic.com által használt hirdetési süti, melynek célja a releváns hirdetések megjelenítése, azonosító létrehozása és tárolása.
 • Max. 18 hónap.

A hozzájárulást igénylő sütik vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Ehtv. 155. § (4) bekezdése és az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása, valamint az Ektv. 13/A. § (3) bekezdése.

3.3. Az érintettek köre:

Az érintettek körébe a www.bonitasktk.hu honlapot látogatók közül azon személyek tartoznak, akik az Adatkezelési tájékoztató, illetve külön-külön a süti – jelölőnégyzet külön-külön bejelölésével történő – elfogadásával és a honlapon megjelenő „OK” gomb megnyomásával a hozzájárulást igénylő sütik használatához hozzájárultak.

3.4. Az adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó illetékes munkatársai.

3.5. Az Adatkezelő

A jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott gazdasági társaság.

3.6. Az Adatfeldolgozó

A honlap üzemeltetése során az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

3.7. A külső szolgáltatók adatkezelése

A portál html kódja külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a látogató számítógépével állhatnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükhöz történő közvetlen kapcsolódás, a látogató böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt látogatói adatokat képesek gyűjteni. A látogató számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki. A külső szolgáltatók által használt sütik különösen a Google Adwords cookie, a Google Analytics cookie vagy a Facebook által használt sütik.

A Google által használt sütikről bővebb információt itt olvashat:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

A Facebook által használt sütikről bővebb információt itt olvashat:

https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

A sütiket a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Amennyiben a www.bonitasktk.hu honlapot látogató nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók esetlegesen nem lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatás az alábbi linkeken található:

Internet Explorer:
https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

KAPCSOLATFELVÉTEL

4.1. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő honlapját látogatónak lehetősége nyílik arra, hogy – amennyiben úgy véli, hogy projektje, cége értéknövekedéséhez az Adatkezelő által nyújtani képes szolgáltatások jelentős hozzáadott értéket képviselnek – a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és a befektetési lehetőségekről szóló rövid (max. 2 oldalas) leírásának feltöltésével tőkeemelési igényét bemutathassa az Adatkezelő honlapján lévő alábbi oldalán keresztül:

http://www.bonitasktk.hu/jelentkezes

Az adatkezelés célja a látogatók – elektronikus úton történő – tájékoztatása, az általuk feltett kérdések megválaszolása, javaslataik figyelembe vétele, hatékonyabb egyeztetés, az ügyintézés megkönnyítése, igényeik maximális kiszolgálása, megelégedettségük fokozása.

4.2. Az adatkezelés jogalapja

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

A látogató a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése után, az Adatkezelési tájékoztató – jelölőnégyzet bejelölésével történő – elfogadásával és az „Üzenet küldése” gomb megnyomásával tudja a befektetési lehetőségekről szóló leírását eljuttatni az Adatkezelő részére, és járul hozzá az adatkezeléshez.

4.3. Az érintettek köre

Az érintettek körébe a kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő és befektetési lehetőségekről szóló leírást megküldő látogatók tartoznak.

4.4. A kezelt személyes adatok köre

A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése az alábbi személyes adatok megadásával történik, mely személyes adatok az alábbi tevékenységek végzéséhez:

a név: az azonosításához;
az e -mail cím: a kapcsolattartáshoz;
a csatolmány: a befektetési lehetőségekről szóló leírás megküldéséhez
szükségesek.

A befektetési lehetőségekről szóló leírásnak, mint bemutatkozó anyagnak (csatolmány) tartalmaznia kell a cég jelenlegi tevékenységét, a menedzsment bemutatását, a várt befektetés nagyságrendjét, a befektetés felhasználását, a stratégiát, illetve a befektetéssel elérni kívánt üzleti és pénzügyi célokat. A bemutatkozó anyagnak (csatolmány) a menedzsment bemutatására vonatkozó része fentiek miatt további személyes adatokat (név, pozíció, szakmai életrajz) is tartalmazhat, amelyeket a látogató a saját belátása szerint szabadon ad meg, ezért ezen adatok köre előre nem meghatározható.

A megadott személyes adatok valódiságáért a jelentkezési űrlapot kitöltő és megküldő látogató felel.

4.5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 38/A. §-a alapján 2027. december 31 napjáig tart.

4.6. Az adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő illetékes munkatársai.

4.7. Az Adatkezelő

A jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott gazdasági társaság.

4.8. Az Adatfeldolgozó(k)

Bonafarm Zrt. (levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., MOM PARK, B torony, IV. emelet; e-mail cím: info@bonafarm.hu; honlap: www.bonafarmcsoport.hu), mint az IT szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság;

INVITEL Zrt. (levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 37.; e-mail cím: invitelvezerigazgatosag@invitel.co.hu; honlap: www.invitel.hu), mint a szerver hosting szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A jelen Adatkezelési tájékoztató tárgyát képező személyes adatok elektronikus formátuma az INVITEL Zrt. szerver hosting szolgáltatása keretében, a Bonafarm Zrt. szerverén kerülnek tárolásra, a szervert a Bonafarm Zrt. üzemelteti.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó(k) a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével olyan technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre amellyel a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja az érintettek részére.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor az Adatkezelő kifejezetten figyelembe veszi az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

JOGGYARKOLÁS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT

Az érintett az alábbi Rendelet szerinti jogait az adatkezelés egyes jogalapjainak fenti jellegére tekintettel gyakorolhatja.

6.1. Az érintett jogai

6.1.1. Átlátható tájékoztatás

Az Adatkezelő a Rendelet által előírt valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat az Adatkezelő írásban vagy más módon – például elektronikus úton – adja meg, de az érintett kérésére szóbeli tájékoztatást is adhat, feltéve, hogy az érintett személyazonossága más módon került igazolásra.

6.1.2. Saját személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Az Adatkezelő az érintett kérésére visszajelzést ad arról, hogy folyamatban van-e az érintett személyes adatainak kezelése. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van, abban az esetben az érintett kérheti, hogy a személyes adataihoz, és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés célja;
az érintett személyes adatok kategóriája;
azok a címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte, vagy közölni fogja, különös tekintettel a nem EU tagállamokban található címzettekre;
a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, akkor ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
az érintettnek azon joga, hogy az Adatkezelőtől személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérheti, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen;
az érintettnek azon joga, hogy a Felügyeleti Hatósághoz panaszt nyújthat be;
amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte, ezen személyes adatok forrása;
hogy a személyes adatok alapján került-e sor automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra, és ha igen, az alkalmazott logikára, és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;
amennyiben az Adatkezelő az érintett személyes adatait egy EU-n kívüli országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítja, az érintettnek azon joga, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó információkról.

6.1.3. Pontatlan személyes adatok helyesbítése

Ha az Adatkezelő az érintettről pontatlan vagy hiányos személyes adatokat kezel, akkor azokat az érintett kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az érintett a hiányos személyes adatok kiegészítését is kérheti.

6.1.4. A törléshez (az elfeledtetéshez) való jog

Az érintettnek jogában áll személyes adatainak törlését, valamint azt kérni az Adatkezelőtől, hogy indokolatlan késedelem nélkül teljesítse e kérését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
az érintett személyes adataira az adatkezelés eredeti céljával összefüggésben már nincs szükség;
az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, és más jogalapja nincs az adatkezelésnek;
az adatkezelés jogszerűségének alapját az Adatkezelő jogos érdeke szolgáltatja, mely adatkezelés ellen az érintett tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogos ok az adatkezelésre;
az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, mely ellen az érintett tiltakozik;
az Adatkezelő az érintett személyes adatait jogellenesen kezelte;
az érintett személyes adatait az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez kell törölni;
a személyes adatok az Adatkezelő által történő kezelésének jogszerűsége egy gyermek gondviselője által adott hozzájáruláson alapul, és vagy
ga) az érintett személy a gyermek gondviselője, és az érintett gyermek még nem érte el a hozzájáruláshoz szükséges 16. életévét;
gb) az érintett személy az a gyermek, aki a hozzájáruláshoz szükséges 16. életévét már betöltötte.

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törölheti, ha az adatkezelés az alábbi okokból szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében;
az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az érintett törléshez való joga valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.1.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
az érintett tiltakozik az Adatkezelő által végzett adatkezelés ellen annak alapján, hogy jogalapként az Adatkezelő jogos érdekét nevezte meg, de az érintett azt állítja, hogy érdekei az Adatkezelő érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek.

Ha adatkezelés – az érintett kérése alapján – korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételévek csak

az érintett hozzájárulásával, vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből
lehet kezelni.

Az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

6.1.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett jogosult arra is, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

6.1.7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben

az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve a profilalkotást is;
az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A fenti b) pont szerinti jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében az érintett nem tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban az Adatkezelő e célból nem kezeli.

6.1.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az érintett nem élhet a fenti jogával, ha a döntés

az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A fenti a) és c) pontokban említett esetekben az érintett emberi beavatkozást kérhet, álláspontját kifejtheti és a döntéssel szemben kifogást nyújthat be.

6.1.9. A hozzájárulás visszavonása

Az érintett kizárólag a hozzájárulásán alapuló adatkezelési ügyekben jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő a hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatja.

Az érintettnek a hozzájárulását visszavonó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.

6.2. Jogérvényesítés, panasztétel, jogorvoslat

6.2.1. Jogérvényesítés

Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes. Az elektronikus úton benyújtott kérelemre az Adatkezelő elektronikus formában, vagy az érintett által kért módon válaszol.

6.2.2. Panasztétel

Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendelet előírásait, az érintett jogosult arra, hogy – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban – panaszt tegyen az érintett Felügyeleti Hatóságnál.

Panasszal Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH), mint Felügyeleti Hatóságnál lehet élni. A NAIH elérhetőségei:

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: www.naih.hu

Az EU területén lévő adatvédelmi hatóságok nevei és elérhetőségei a http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm linken találhatóak meg.

6.2.3. Jogorvoslat

Bírósági jogorvoslat a Felügyeleti Hatósággal szemben

Minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra:
aa) a felügyeleti hatóság jogilag kötelező érvényű döntésével szemben, vagy
ab) ha az illetékes Felügyeleti Hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A Felügyeleti Hatósággal szembeni eljárást a Felügyeleti Hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Bírósági jogorvoslat az Adatkezelővel vagy Adatfeldolgozóval szemben

Az érintett az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Az eljárást az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

A pert Magyarországon az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.